Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SUCCESVOL IN BALANS

1. Definities
1.1 Cursus, training of opleiding: Een bijeenkomst met het doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.
1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Succesvol in Balans opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.
1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Succesvol in Balans, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend (online) cursussen, thuisstudies, coaching, behandelingen, seminar of opleiding.
1.4 Coaching: Hieronder valt coaching voor particulieren en ondernemers

2. Live cursussen of opleidingen
Een bijeenkomst met het doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden door Succesvol in Balans aan de deelnemers. * Per 1 juli 2023 worden er geen live cursussen of opleidingen meer gegeven *
2.1 Inschrijving.
Het inschrijf formulier staat op de website. Bij het invullen van het inschrijf formulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.
2.2 Bevestiging
Na ontvangst van alle gegevens ontvangt de deelnemer een bevestiging per e-mail. Hierin worden alle details over de opleiding of training vermeldt zoals: de locatie, de tijd en bijzonderheden.
2.3a Tariefstelling en facturatie cursussen en trainingen
Betaling van cursussen en trainingen gebeurt direct bij aanmelding via iDeal op de website. Een reservering is pas definitief na ontvangst van de betaling.
2.3b Tariefstelling en facturatie opleidingen
Tot 8 weken voor aanvang van de opleiding dient direct bij aanmelding dien een aanbetaling gedaan te worden via iDeal op de website. Een reservering is pas definitief na ontvangst van de (aan)betaling. De resterende betaling kan in maandelijkse termijnen (startend de maand na aanmelding) of in 1 keer 8 weken voor aanvang van de opleiding gedaan worden.
Bij aanmelding voor de opleiding binnen 8 weken voor aanvang dient het hele bedrag, dan wel de eerste termijn direct via iDeal op de website voldaan te worden.
2.4 Annulering
Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van een 1-daagse cursus kan kosteloos geannuleerd worden. Voor opleidingen en meerdaagse cursussen geldt een zichttermijn van 14 dagen, daarna wordt 120 Euro annuleringskosten in rekening gebracht bij annulering.
Bij annulering binnen 8 weken tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus of opleiding worden 50 % annuleringskosten berekend.
Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus of opleiding worden 100% annuleringskosten berekend.
De deelnemer heeft zijn inschrijving geannuleerd zodra er een bevestiging van de annulering is ontvangen. Zonder bevestiging van de annulering is de deelnemer verplicht tot volledige betaling van de cursus, training of opleiding.

2.5 Verhindering
Bij een 1-daagse cursus kan in geval van overmacht tot 14 dagen voor aanvang van de training eenmalig kosteloos verzet worden naar een andere datum. Binnen 14 dagen worden 50 Euro wijzigingskosten berekend.

Voor alle meerdaagse cursussen en opleidingen geldt een 90% aanwezigheidsplicht. Zonder opgaaf van reden kan 1 lesdag gemist worden. Het inhalen van lessen is NIET mogelijk.
De enige uitzonderingen:
– In geval van ernstige ziekte of ongeval van jezelf of familie eerste of tweede graad (met doktersverklaring) of overlijden van familie in eerste of tweede graad kan de les worden ingehaald in overleg met de trainer.
– Zwangerschap die bij aanmelden voor de opleiding niet bekend was: Bij complicaties en rond de geboorte kan een les worden ingehaald.

Als je meer dan 1 lesdag mist en daarmee niet voldoet aan de 90% aanwezigheidsplicht, dan ontvang je geen diploma of certificaat maar een bewijs van deelname voor de dagen die je wel gevolgd hebt.

2.6 Eigendomsrechten
De (intellectuele) eigendomsrechten van alle documenten en andere materialen die de deelnemer of opdrachtgever ontvangt blijven bij Succesvol in Balans of bij degene van wie de rechten zijn.

2.7 Foto’s
Foto’s gemaakt door Succesvol in Balans tijdens de cursus of opleiding mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals op de Facebookpagina, website, enzovoort. Indien je schriftelijk bezwaar maakt tegen publicatie van een foto, dan zal deze foto verwijderd worden conform de AVG voorwaarden.

3. Coaching of behandeling
3.1 Overeenkomst
Aanmelden voor coaching of behandeling is niet meer mogelijk sinds 1 januari 2020.

4 Online cursussen, thuisstudies, opleidingen en coaching
Een online training met het doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden door Succesvol in Balans aan de deelnemers.
4.1 Inschrijving
Aanmelding gebeurt via de website. Bij het invullen van het inschrijf formulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.

4.2 Bevestiging
Na ontvangst van alle gegevens ontvangt de deelnemer een bevestiging per e-mail en de inloggegevens.

4.3 Tariefstelling en facturatie
Betaling gebeurt direct bij aanmelding via de website. Een aanmelding is pas definitief na ontvangst van de betaling.
Indien er sprake is van betaling in termijnen dan dient een termijnfactuur binnen 7 dagen voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling ontvang je een herinnering die binnen 7 dagen alsnog voldaan dient te worden. Als wij de betaling niet ontvangen, wordt jouw account tijdelijk geblokkeerd en ontvang je een laatste betaalverzoek voordat de vordering uit handen wordt gegeven aan een incasso bureau. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de deelnemer.
Bij te late betaling houden wij ons het recht voor om de termijnbetalingen te stoppen en het resterende bedrag in 1 keer in rekening te brengen.

4.4 Annulering
De wettelijke zichttermijn van 14 dagen komt bij digitale producten te vervallen vanaf het moment van inloggen in de online leeromgeving.

4.5 Overdraagbaar
Een training is niet overdraagbaar en het is expliciet verboden inloggegevens van een betaalde training over te dragen aan iemand ander.

4.6 Online coaching
Voor online coaching via een livestream, webinar of Zoom meeting is een goede internetverbinding noodzakelijk. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een goed werkende verbinding.

4.7 Lifetime toegang
Lifetime toegang houdt in, voor zo lang de online leeromgeving bestaat, of voor zo lang als de training bestaat, met een minimale garantie van 2 jaar vanaf het moment van aankoop.

4.8 Inwijdingen
Tijdens de schoolvakanties van de regio Zuid worden er geen inwijdingen gegeven/ klaar gezet. Voor Reiki 1 t/m 3B inwijdingen kun je zelf een afspraak in mijn agenda inplannen. Dit is op basis van beschikbaarheid, er worden wekelijks 10 momenten in mijn agenda beschikbaar gesteld. Afstandsinwijdingen worden binnen 3 werkdagen klaar gezet, je ontvangt een mail als de energie klaar staat.

5. Auteursrecht
Het auteursrecht op door Succesvol in balans uitgegeven E-Books, teksten en cursus- en opleidingsmateriaal ligt bij Succesvol in Balans. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Succesvol in balans mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

6 Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting
Iedere Overeenkomst leidt voor Succesvol in Balans tot een inspanningsverplichting waarbij deze gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap.

7. Aansprakelijkheid /Klachtenprocedure
7.1. Succesvol in Balans is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
7.2 Succesvol in Balans is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
7.3 Als Succesvol in Balans is uitgegaan van door Opdrachtgever c.q. deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan is Succesvol in Balans helemaal niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.
7.4 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
7.5 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen indien er sprake is van een duidelijke vergissing geen rechten worden ontleend.
7.6 Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over Succesvol in Balans, voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit per email of brief kenbaar te maken aan Succesvol in Balans. U ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen een reactie.
7.7 Voor geschillen over therapeutische behandeling is Succesvol in Balans aangesloten bij Geschilleninstantie Alternatief Therapeuten. Voor het indienen van klachten neem je eerst contact op met Succesvol in Balans. Meer informatie over GAT vind je hier: https://gatgeschillen.nl
7.8 Voor geschillen over opleidingen is er een klachtencommissie. Meer informatie over het indienen van klachten vind je op http://succesvolinbalans.nl/klachtenprocedure/

8. Gezondheid
8.1. Wanneer deelnemer onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Succesvol in Balans voor aanvang van deelname aan een behandeling of coaching sessie hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te geschieden. Tevens is het deelnemer bekend dat er in het kader van een behandeling of coaching sessie geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.
8.2. Deelnemer is ervan op de hoogte dat deze altijd een arts dient te raadplegen bij langdurige (pijn) klachten.

9. Geheimhouding
9.1. Als de wet niet anders voorschrijft, is Succesvol in Balans gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van opdrachtgever c.q. deelnemer krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan opdrachtgever c.q. deelnemer aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Succesvol in Balans zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.
9.2. De behandelingen en coaching zijn vertrouwelijk van aard. Succesvol in Balans zal daarom nooit de inhoud van de sessies of de prestaties van de deelnemers met anderen delen. Ook niet met opdrachtgever, anders dan na toestemming van de deelnemer.
9.3. De privacy statement maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.

(Laatst gewijzigd 10 juli 2023)